Algemene voorwaarden

Disclaimer voor https://wolff.be/nl.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://wolff.be/nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Wolff. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

1. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wolff is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wolff.

2. Geen garantie op juistheid

3. Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op https://wolff.be/nl staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wolff te mogen claimen of te veronderstellen.

Wolff streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wolff aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

4. Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://wolff.be/nl op deze pagina.


Adres

Kortrijksesteenweg 345,

9000 Gent

09 / 221 11 06

Info@wolff.be

Contact

Steve Aerens - Bestuurder

0495 18 69 11

Ann-Sophie Van Kerckhoven

0477 300 565


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel. Onderworpen aan de deontologische code van het BIV. BA en borgstelling via AXA Belgium polisnummer 730 390 160. Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 503.923 (Erkend in België) - Steve Aerens. Erkend CIB lid. De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be

logo biv-ipi